Istoric

Scurt istoric al Gimnaziului de Stat “Traian”

Situat pe malul drept al râului Târnava Mică, la confluenţa unor drumuri comerciale, oraşul “Diciosânmartin” (Târnăveni) este menţionat pentru prima dată în 1278 sub denumirea de “Tychuem sent Martin”.

De-a lungul secolelor, localitatea a evoluat foarte lent, atât ca număr de populaţie cât şi ca importanţă economică.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, importanţa localităţii a crescut. În 1850 a devenit sediul cercului Blaj, în 1861 al comitatului Cetăţii de Baltă, iar din 1879 al comitatului Târnava Mică.

Odată cu dezvoltarea economică a localităţii, fiind şi centru administrativ, s-a impus şi necesitatea creerii unei şcoli superioare, mai cu seamă ţinând cont de faptul că în tot comitatul Târnavei nu au existat decât şcoli primare.

Deoarece comitatul Târnavei avea condiţii excelente pentru pomicultură, cultivarea viţei de vie şi de gospodărirea vinului era necesară creearea unei şcoli de stat, care să asigure elevilor o pregătire specifică zonei.

În 1870, Consiliul şcolar al comitatului a propus înfiinţarea şcolii de băieţi. S-a propus ca aceasta să fie compusă din 2 trepte organic legate între ele :

  1. o şcoală primară de 6 clase
  2. o şcoală superioară de curs privind pomicultura, viticultura şi de vinificare.

S-a prevăzut ca noua şcoală să fie organizată sub conducerea unui singur director la cele 2 secţii, cu 3 învăţători la şcoala primară de 6 ani şi 4 învăţători, respectiv 2 învăţători corepetitori la şcoala economică.

În ziua de 13 ianuarie 1873, în faţa unei audienţe numeroase şi în prezenta Inspectorului Şcolar Regal a fost deschisă noua şcoală de stat cu 2 învăţători şi 91 de băieţi de vârstă şcolară.

Şcoala noastră, Gimnaziul de Stat «Traian» îşi are originea în această şcoală, care a funcţionat pe terenul actual al şcolii noastre.

Ministerul Instrucţiunilor Publice prin Ordinul nr. 26682 din 6 octombrie 1874 a numit şi primul director al şcolii în persoana lui Reti Janos din Târgu-Secuiesc, cu o retribuţie de 550 de forinţi şi 100 de forinţi pentru chirie.

Şcoala a asigurat o pregătire variată elevilor. S-au predat următoarele obiecte de învăţământ: ştiinţele naturii, chimie, aritmetică, geometrie, contabilitate, istorie, geografie, limba maghiară, caligrafie, agricultură, desen, muzică, gramatică şi gospodărie.

Analizând datele statistice, observăm că între 1872-1882, această şcoală a pregătit în total 1261 de elevi. Cu toate că a obţinut rezultate bune, din lipsă de elevi această şcoală şi-a închis porţile. Începând cu anul 1888 s-a cerut reînfiinţarea şcolii de băieţi. Cererea a fost respinsă de Ministrul Instrucţiei Publice. În schimb s-a aprobat înfiinţarea unei şcoli civile de fete, de 4 clase.

Aceasta a fost deschisă la 10 septembrie 1888 cu un efectiv de 12 elevi în clasa I şi 4 clase de a II-a. În acelaşi timp, în şcolile primare învăţau 103 băieţi şi 61 de fete.

În anul 1897 s-a deschis şi o şcoală civilă de băieţi cu 25 de elevi.

În perioada 1890-1900 localitatea a prosperat, luând aspectul unui orăşel. Mai târziu, la 1 mai 1912, este ridicat la rangul de oraş.

În anul 1919, cele două şcoli au fost preluate de la statul maghiar ca o singură şcoală civilă mixtă, condusă până în anul 1923 de directorul Gheorghe Oprescu şi Trifan Puşcariu. În 1923 şcoala civilă mixtă s-a divizat în şcoala civilă de fete şi şcoala civilă de băieţi, ca unităţi şcolare distincte cu conduceri separate. În anul 1925, cele două şcoli s-au transformat în gimnazii : Gimnaziul de fete « Oltea Doamna » şi Gimnaziul de băieţi « Andrei Bărseanu »

Elena Sântion, respectiv poeta Elena din Ardeal a activat în şcoala noastră ca profesoară de limba română între 1919-1925.

În 1924 profesorul Ion Vulcuţiu a cerut Ministerului Instrucţiunilor Publice aprobarea ca gimnaziul de băieţi să poarte numele fostului preşedinte al Astrei, Andrei Bârseanu.

De la 1 ianuarie 1931, cele două gimnazii s-au contopit într-o singură unitate şcolară : Gimnaziul Mixt « Andrei Bărseanu » cu 4 clase şi un total de 95 de elevi, având ca director pe inimosul profesor de istorie Ion Vulcuţiu, prin grija căruia s-a creat o bibliotecă pentru profesori şi una pentru elevi şi s-au organizat unele cercuri culturale ale elevilor.

Transformarea gimnaziului mixt în liceu a fost determinată de dezvoltarea economică socială a oraşului. În primul an al existenţei sale, liceul a funcţionat în continuarea gimnaziului şi a primit denumirea de Liceul « Alexandru Sahia ». Liceul a dat primii absolvenţi de 25 de elevi ai cursului complet cu 11 clase, în anul şcolar 1948-49. Directorul şcolii era I. Stanciu, iar în perioada următoare Romulus Olteanu.

În anii de după reforma învăţământului din 1948, şi în şcoala noastră s-a trecut treptat la înfăptuirea învăţământului obligatoriu de 7 ani. Astfel, în anul şcolar 1948-49 au fost înfiinţate pe lângă Liceul Teoretic Mixt, 4 clase de ciclul primar cu 4 învăţători.

Datorită nevoii acute de pregătire a unor cadre cu studii superioare, în perioada anilor şcolari 1953-54 – 1957-58, învăţământul mediu de cultură generală a cunoscut o scurtare a duratei de şcolarizare. Astfel, în această perioadă, durata liceului a fost redusă de la 11 la 10 clase.

În scurt timp însă s-a dovedit că reducerea învăţământului de la 12 la 11 ani şi apoi la 10 ani a fost o greşeală. Ca urmare, din iulie 1956 s-a prelungit durata şcolii de cultură generală, din nou la 11 ani.

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor de naţionalitate maghiară din oraş, începând cu anul şcolar 1953-54 s-a creat şi o secţie cu limba de predare maghiară. În anul 1959, Liceul « Alexandru Sahia » a fost unificat cu şcoala maghiară, devenind o unitate şcolară puternică cu predare în două limbi – română şi maghiară , însă clădirile existente au devenit neîncăpătoare. Ca urmare s-a construit o nouă şcoală (actualul Liceu Teoretic) în şcoala noastră rămânând clasele I-VII.

Scoala generală a funcţionat în această structură doar 2 ani, după care, începând cu anul şcolar 1961-62 se reînfiinţează liceul sub denumirea de Şcoala Medie nr. 2. În acelaşi an, baza materială a liceului a sporit prin darea în folosinţă a unui nou corp de clădire, compus din 8 săli de clasă, ateliere, laboratoare şi alte dotări.

În această formă a funcţionat cu secţie reală şi umană până în anul 1977, când învăţământului i se asigură o nouă structură organizatorică.

Transformată în şcoală generală de 10 ani, începând cu anul şcolar 1977-78, instituţia continuă să joace un rol în înfăptuirea sarcinilor ce-i revin.

Ea funcţionează, în continuare cu clasele I-X prinzând 1510 elevi, din care 637 la clasele I – IV, 758 la clasele V – VIII, 114 elevi în treapta I de liceu. Pe lângă şcoală funcţionează un club sportiv şcolar cu 375 elevi.

În această unitate îşi desfăşoară activitatea 63 de cadre didactice, baza materială – didactică a şcolii se compune din 25 săli de clasă, 8 din acestea fiind specializate, 4 laboratoare fizică-biologie şi 2 de chimie, 1 atelier de instruire practică, 2 săli de gimnastică, săli pentru cercuri tehnico-aplicative, o bibliotecă şcolară cu peste 22.000 volume şi un bogat material didactic.

Începând cu anul 1992, Şcoala Generală cu 10 clase nr. 4 îşi schimbă denumirea în Gimnaziul de Stat “Traian”, nume ce îl poartă şi astăzi.

Ulterior, s-a revenit la sistemul de învăţământ de 8 clase, astfel actualmente şcoala funcţionează cu 45 de clase, din care 33 cu limba de predare română, 12 cu limba de predare maghiară, iar în clasele II – IV, 13 elevi învaţă în limba germană.

Şcoala a fost dotată cu aparatură electronică modernă, cu calculatoare, astfel realizându-se o reţea electronică, s-a introdus internetul şi a luat fiinţă un nou cabinet, cel de informatică, ce deserveşte iniţierea elevilor în mânuirea calculatorului, informatica fiind astfel o nouă disciplină opţională în programul de educaţie. Au luat fiinţă un cabinet de limbi străine, un cabinet psihologic şi unul de logopedie. Totodată şcoala deţine un cabinet medical şi unul stomatologic cu aparatură performantă.

Unitatea noastră se mândreşte cu specificul şi structura proprie, ce dă personalitate şcolii, în sensul că, în gimnaziul nostru, pe lângă cele trei secţii (română, maghiară şi germană) funcţionează clasele sportive cu specialităţile fotbal, atletism, volei, şi clase speciale cu predarea în regim intensiv a limbii engleze şi a informaticii.

S-au reînnoit materialele intuitive, s-a dotat biblioteca cu volume noi de cărţi, ajungându-se , astfel, în anul 2005 la 25.132 de volume de care beneficiază atât elevii cât şi profesorii.

Şcoala noastră se mândreşte şi cu rezultate deosebite la învăţătură obţinute de elevi, cu ocazia diferitelor concursuri şcolare pe discipline, sportive sau culturale. Am fost reprezentaţi la faze judeţene, naţionale, chiar şi internaţionale de către elevi din toate nivelurile şi specialităţile educaţionale.

Şcoala are două grupuri vocale « Credo » şi « Dinamic », un ansamblu de dansuri populare maghiare, un grup instrumental de block – flöte, iar fanfara de copii « Armonia » este compusă în mare majoritate din elevii gimnaziului „Traian”.

Am încheiat, pentru început cu şcoala „Thököly Imre” din Hajdúszoboszló, Ungaria, un parteneriat educaţional, prin semnarea unui protocol de colaborare, care deja funcţionează.

În anii următori conducerea gimnaziului, împreună cu cadrele didactice şi cu angajaţii unităţii lucrează la alte proiecte noi de dezvoltare a şcolii pe toate planurile, astfel ca gimnaziul „Traian” să devină o şcoală europeană în adevăratul sens al cuvântului.

 

A dicsőszentmártoni magyar oktatás iskolái a kezdettől napjainkig

 Dicsőszentmárton a Kis-Küküllő folyó jobb partján, a Marost és a Nagy- Küküllőt összekötő és a Kis-Küküllő völgyén átvonuló országút kereszteződésénél fekszik. Alapítása a rómaiak idejére vezethető vissza, amit bizonyít a legrégibb téglavetőhely felett emelkedő hegyen levő római vár alapmaradványa. A római katolikus templomtorony alapjából kiásott háromlángú olajmécses és egy Zeus-fejet ábrázoló cseréptöredék. M.9. AISC III. 1996. A Küküllő folyó (Kis-Küküllő és Nagy- Küküllő) területnév azt bizonyítja, hogy honfoglaló eleink mind a két Küküllő völgyét megszállták, és az itt talált kis létszámú különböző néptöredékeket (hun, avar, besenyő, bolgár-török, szláv, stb.) rövid időn belül magukba integrálták. A „Küküllő” honfoglalás előtti avar vagy bolgár-török eredetű szó. Eredeti jelentése „kökényes”, tágabb értelmezésben „töviskés”, bozótos. A honfoglalók átvették ezt a szót, és mi is mindmáig használjuk. A VII. században keleti irányból betelepült szlávok „trnava” = (tövis) + ava (víz) szava ugyanúgy „kökényes”, „töviskés”, „bozótos” jelentésű. Ligeti Lajos a Küküllő – Trnava folyónevekben éppen a kettős névadás példáját látja.

  1. István már egy egységesen magyar lakosságú területen – mely előzőleg az óriás kiterjedésű Fehér megyéhez tartozott – hozta létre a valószínűleg még a honfoglalás előtti időkből származó földvár köré, a magyar szállásterületek felszámolásával a Küküllői Várispánságot. A várispánság az államszervezés során Küküllővármegye néven királyi vármegye lett.

Valószínűnek tartjuk, hogy a XV-XVI. században, akárcsak Erdély más vidékein, a Maros és Nyárád mentí plébániák mellett is folyt valamelyes oktatás. Első írásos adatunk 1278-ból származik, melyben említve van Dicsőszentmárton, mint mezőváros, iskolát is feltételezhetünk benne.

A reformáció százada (XVI. sz.) az iskoláztatásban is nagyszabású változást hozott. Mészáros István írása szerint: „ A XVI. század közepén a reformáció véglegesen meggyökerezett Magyarországon, az egykori városi – plébániai iskolák jelentős része protestáns vezetés alá került.”

Első egyházi iskoláról szól egy 1745-ből származó írott adat, melyben olvasható, hogy a lévitát készen várja a lévitai lak, a templom és az iskola épülete. 1870-ben az iskolák bizonyos újjászervezése korát èlik városunkban. Gáspár János tanfelügyelő kéziratából megtudjuk „Dicsőszentmártonban egy, a közönséges eleminél teljesebb tanintézet felállításában mindjárt kezdetben azon körülmény szolgáltatott okot, mely szerint nemcsak a nevezett mezővárosban, hanem egész Küküllő megye területén nem volt egyetlen nagyobb iskola a közönséges elemi tanodáknál. S minthogy az egész megye kedvező égalji és talaji viszonyánál fogva kiválóan gazdasággal, szőlő, gyümölcs termesztéssel és borkereskedéssel foglalkozik, természetes volt azon óhajtás, hogy a megye központján egy gazdasági, gyümölcs fatermesztéssel és borkezelési tanfolyammal összekötendő felső népfőiskola felállítását tervezzék a balatonfüredi intézet mintájára.”

  1. január 13 – án megnyitotta kapuit az állami elemi tanoda, valamint a felső népfőiskola „Báró Eötvös Intézet” néven.

Az 1874. okt. 6. keltezési rendeletből kitűnik az, hogy az újonnan létrejött iskola igazgatója Réti János, kinek bérezése 550 forint valamint 100 forint lakbérpénz. Az iskolában a tanítandó tantárgyak közül felsorolható a természettudomány, kémia, aritmetika, mértan, történelem, földrajz, magyar irodalom, szépírás, rajz, ének, nyelvtan, pénzvitel, mezőgazdaságtan, közgazdaságtan. A helyi közigazgatás 7000 Ft – tal illetve a város lakossága valamennyi pénzösszeggel, valamint egy alapítványtól kapott összeggel, volt biztosítva az iskola működése. A különböző kultúrális műsorok bevételéből létesült az iskolai könyvtár.

Középiskolai oktatás hiánya következtében 1887. szeptemberében megnyílt az állami polgári leányiskola.

1888-ban a vidékről bejáró lányok számárá bentlakást rendeztek be.

A polgári iskolának nagyszerű épületet (a mostani Traian gimnázium) emeltek. 1897-ben beindul az egy osztállyal működő fiúiskola is 25 tanulóval.

1890-1900 között városunk fejlődésnek indul, kisváros jelleget ölt, majd 1912 május 1 – től városi rangot kap.

1919-ben az iskola épületét a magyar államtól átveszi a román állam, mint vegyes (fiú és leány) iskola.

Mintán 1923-ban külön működött mint fiú, illetve leányiskola, 1925-ben állami gimnáziumokká alakultak.

1924-ben a leányiskola „Oltea Doamna”, a fiúiskola „Andrei Bârseanu” nevet veszik fel, román és magyar tagozottal.

  1. jan. 1-én a két gimnázium egyesül, és mint egységes tanintézet „Andrei Bârseanu” néven működik. A város iparosítása maga után vonta a város fejlődését, illetve a lakosság számának növekedését. Az addig általános iskolaként működő tanintézet szükségszerűen középiskolává alakul át 1948-ban „Alexandru Sahia” néven.

1949-ben a középiskola mellett ugyanozon épületben általános iskolai oktatás is folyik.

1959-ben mint kollégium működik I. osztálytól XI. osztályig két nyelvű oktatással. A középiskolai osztályok elköltöznek egy, a városban újonnan felépített épületbe, így iskolánk 1960-ban újra általános iskolaként szerepel (I – VIII osztály).

1963-ban intézetünk egy új épülettel bővül, hol helyet kapnak újra a középiskolai osztályok is 1979-ig, mikor csak a kötelező 10 osztályig tanulnak gyerekek iskolákban, 1510 tanulót számlálva.

Iskolánk 1992-ig 4-es számú Általános Iskola néven működik, majd ettől az évtől Traian Állami Gimnázium nevet veszi fel, mely néven ma is szerepel.

Ma, I-VIII osztályos oktatás folyik iskolánkban, 45 osztállyal 25 tanteremben, két váltásban. 33 osztály román tagozaton, 12 osztályban magyar nyelven oktatunk. Mindössze 13 tanuló a II.-IV. osztályban német nyelven tanul.

Iskolánk, a 25 tanterem mellett a biológia, fizika és kémia tanítását biztosító laboratóriumokkal, informatika-idegennyelv szaktermekkel, orvosi-és fogászati rendelővel, valamint pszichológiai-és logopédiai szaktermekkel, két sportteremmel működik. Négy sportjelleggel (röplabda, atlétika és futball) működő (V-VIII) osztály van, illetve 2 osztályban intenzív jelleggel tanulhatnak tanulóink számítógépkezelést és angol nyelvet.

Könyvtárunk 25.132 könyvet tartalmaz, tanulók és pedagógusok számára egyaránt.

Tantárgy-és sportversenyeken résztvevő tanulóink megyei, országos és nemzetközi szinten jó eredményeket érnek el, ezzel igazolva pedagógusaink magas szakmai felkészültségét.

Iskolánk tanulóinkkal két énekcsoportot, egy magyar tánccsoportot, block- flöte csoportot és fúvószenekart működtet.

2004-ben a hajdúszoboszlói Thököly Imre Általános Iskolával együttműködési szerződést kötött az iskola vezetősége, kialakulva egy, mindkét iskolának javára váló, hasznos és baráti kapcsolat.

A jövőben iskolánk vezetősége, pedagógusai és alkalmazottjai tervszerűen arra törekednek, hogy intézményünk valóban egy európai szellemben működő európai iskolává váljon.

 

Eine kurze Zeitreise über das Staatsgymnasium ‘’Traian’’ Târnăveni

Das Staatsgymnasium ‘’Traian’’ Târnăveni wurde im letzten Viertel des XIX.Jahrhunderts durch den Befehl des Őffentlichen Instruktionsminister im August 1888 genemigt.

In dem aktuellem Schulgebäude wurden eine zivile Mädchen-und Jungenschule eingerichtet, beide in ungarischer Sprache. Ein Teil der rumänischen Kinder besuchten beide Schulen, die mehrheit aber nahm den Weg nach Blaj in Anspruch, damit sie in ihrer eigenen ‘’rumänischer’’ Sprache lernen.

Am 1. Dezember 1918 wurden Bedingungen geschaffen, so dass auch ein Unterricht in rumänischer Sprache in Tarnaveni ermöglicht wurde.

Am 1. Oktober 1919 wurde mit dem Beschluss des Justizministers die Schule komplett vom rumänischen Staat übernommen.

Zum Jahreswechsel 1920 wurden die beiden Schulen ins Gymnasium mit der Bezeichnung Mädchengymnasium ‘’Oltea Doamna’’ und Jungengymnasium ‘’Andrei Bârseanu’’ umbenannt. Die Lehrer arbeiteten auf der gleichen materiellen-didaktischen Basis.

1932 vereinigen sich die beiden Gymnasien unter derselben Bezeichnung ‘’ Gymnasium Mixt Andrei Bârseanu’’ mit 4 Schulklassen und 95 Schülern. Man spürte die Anwesenheit der Lehrer aus dieser Zeit durch die Erweiterung des geistigen Horizonts des rumänischen Volkes nicht nur durch die Tätigkeit von Schule und Stadt, sondern über das ganze Kleinkokel Tal. Bedingt durch diese Notwendigkeit wurde den Bewohnern aus dieser Gegend ‘’Kokeltal’’ durch die Lehrer kulturelle wie auch wirtschaftliche Weiterbildungen angeboten.

Durch die Genehmigung des Ministeriums wurde Anfang des Schuljahres 1945-1946 das Gymnasium in das Lyzeum Mixt ‘’Alexandru Sahia’’ umgewandelt. Die erste Promotion fand 1949 statt.

Das Lyzeum wird eine Schuleinheit wo alle Klassen von I.-XI. In de Ganztagschule unterrichtet werden. Im Jahrgang 1959-1960 des Lyzeums hatten 19 Grund, 13 Haupt und 8 Lyzeumsklassen mit insgesamt 1396 Schüler unterrichtet. Durch diese hohe Schülerzahl baute man ein neues Gebäude und trennte die Lyzeumsklassen von der Hauptschule.

Die Schule bekommt 1960 einen neuen Namen ‘’Hauptschule nr.4 ‘’ Târnăveni.

Im Jahre 1962 wirkt wieder das Lyzeum mit dem Namen ‘’Lyzeum nr.2’’ mit einem real-humanen Profil gegründet.

Durch eine zu kleine Schülerzahl wird die Schule 1973 zur ‘’Hauptschule nr. 4’’ Tarnaveni umbenannt. Diesen Namen Behielt sie bis 1992. Seit 1992-1993 wird die Schule mit der Genehmigung des Ministeriums Staatsgymnasium ‘’Traian’’ Târnăveni benannt. In dieser Zeit werden 49 Klassen mit 1187 rumänischen und ungarischen Schülern unterrichtet.

Im Jahre 1988 wird die 100-jährige Geschichte dieser Schule gefeiert.

Später wurde das Unterrichtssysthem auf 8 Klassen zurückgestuft und heute, 2005 hat sich die Klassenzahl auf 45 erhöht, so dass 33 rumänische, 12 ungarische und 4 deutsche Klassen unterrichtet werden.

Die Schule wurde mit modernen elektronischen Geräten ausgestattet das Internet wurde eingeführt ein Computerraum wurde eingerichtet. Auf freiwilliger Basis kann Informatik an die Schüler vermittelt werden. Zur gleichen Zeit wurde ein Fremdsprachlabor, eine psychologische und eine logopädische Praxis eingerichtet. Unter anderem ist eine Zahn so wie eine praktische Arztpraxis integriert.

Ferner bietet das Gymnasium ausser den rumänischen, deutschen und ungarischen Klassen weitere spezielle Unterrichtsbereiche Sport (Fussball, Leichtathletik und Volleyball) festgelegt haben.

Die materiell-didaktische Basis wurde erneuert, die Bibliothek wurde zusätalich mit neuen Büchern ausgestattet, so dass der Bestand 2005 insgesamt 25132 Bücher hat. Lehrern wie Schülern steht die Bibliothek zur verfügung.

Stolz ist die Schule auf einige Schüler die auf nationalen wie internationalen Wettbewerben (rumänisch, mathematik,ungarisch u.s.w.) teilnehmen.

Das Gymnasium hat zwei Chöre, ‘’Credo’’ und ‘’Dinamic’’, eine ungarische Folklorgruppe, eine Blasmusikgruppe und eine Blockflötengruppe rundet den musikalischen Bereich ab.

Eine feste Schulpartnerschaft besteht zwischen der ungarischen Schule ‘’Thököly Imre’’ in Hajdúszoboszló. Weitere Partnerschaften mit anderen europäischen Länder werden angestrebt.

Die Schulleitung sowie auch das Lehrerkollegium arbeiten an weiteren Projekten um ein möglichst hohen europäischen Standard zu erreichen.

 

Bref istorique du Gymnase d’État “Traian”

Le gymnase d’état “Traian” Târnăveni, du départament Mureş, a ses origines pendant le dernier quart du XIX-e siècle, étant approuvé par l’ordre du Ministre des Instruction Publiques ayant le numéro 29926 du 14 août 1888. Dans l’actuel bâtiment de l’école a fonctionné L’École Civile de Filles et L’École Civile de Garçons, toutes les deux ayant comme langue d’enseignement la langue hongroise. Une partie des enfants roumains ont frecventé les deux écoles, mais la majorité allait à Blaj pour apprendre dans leur langue maternelle.

Après le 1 Décembre 1918 on a créé à Târnăveni des conditions pour le développement de l’enseignement dans la langue roumaine aussi.

Depuis le 1 Octobre 1919 en conformité avec la décision Nr. 2997 du Ministere de la Justice, L’École Civile avec tout son inventaire a été prise (assimilée) par l’État Roumain.

A partir des années 1919-1920, les deux écoles se sont transformées en licées ayant (portant) le nom : Le Lycée de Filles «Oltea Madame» et le Lycée de Garçons « Andre Bârseanu » employant la même base didactique-materielle et les mêmes enseignants. En 1932, les deux lycées s’unissent sous un seul nom  Le Lycée Mixte « Andre Bârseanu » ayant 4 classes et 95 élèves. Le corps enseignant de cette période fait sentir sa présence en assurant et élargissant l’horizon de la connaissance de la population roumaine, non seulemnt par les activités déployées à l’école et dans la ville, mais aussi dans toute la Vallée de la Petite Târnava.

On trouve ainsi présents les enseignants, à côté des autres intellectuels, dans le milieu culturel du Départament Târnăveni de l’Astra, organisant des cours d’instruction, en contribuant ainsi a l’augmentation du niveau culturel-économique et sanitaire des habitants de ces sites dans une période d’une nécessité absolue.

Par l’approbation du Ministere de l’Enseignement, le Lycée « Andre Bârseanu » se transforme, à partir de l’année scolaire 1945-1946 en Lycée Mixte « Alexandru Sahia », en donnant la première promotion en 1949. Le lycée théoretique mixte est devenu une puissante unité scolaire où fonctionnaient toutes les classes I-XI de l’enseignements du jour, du soir et sans présence obligatoire. Pendant l’année scolaire 1959-1960 le lycée avait 19 classes primaires, 13 classes du gymnase et 8 classes au lycée avec 1396 élèves. Le bâtiment de l’école, devenant moins spacieux, on a construit un nouvel édifice en départageant les classes du lycées des classes de l’école générale. A partir de l’année 1960 l’école reçoit un nouvel nom : « L’École Générale No.4 » Târnăveni.

Comme lycée se reconstitue à partir de l’année 1962 ayant le nom de « Le Lycée No.2 » avec la structure réelle – humaine fonctionnant sous ce nom jusqu’à 1973 quand, à cause du nombre insuffisant d’élèves il devient « L’École Générale de 10 ans No.4 » Târnăveni, nom qu’on a gardé jusqu’à 1992.

Áprès les démarches faites auprès de l’Inspectorat Scolaire du département Mureş et du Ministere de l’Enseignements on approuve le nouvel nom du : Gymnase d’Etat « Traian » Târnăveni, en fonctionnant actuellement avec 49 classes et 1187 élèves roumains et hongrois.

En 1988, dans un cadre à part et avec une participation représentative on a fêté 100 ans d’existence de cette école.

Áprès, on est revenu au système d’enseignement de 8 classes. Actuellement notre école a 45 classes, dont 33 pour les élèves roumains, 12 pour les élèves hongrois. Il y a aussi 13 élèves du primaire qui apprennent en allemand.

L’école a été dotée d’appareillage moderne, d’ordinateurs. On a réalisé un réseau électronoque conecté à Internet. Une salle d’informatique est mise à la disposition des élèves qui apprennent à utiliser l’ordinateur. Ainsi l’informatique est devenu une matière facultative dans notre école. Il y a aussi une salle pour l’enseignement des langues etrangères, un cabinet psychologoque et un autre de logopédie. L’école dospose aussi d’un cabinet médical et d’un cabinet dentaire performant.

Notre établissement est fier de sa structure et de sa spécificité qui lui confèrent une personnalité distincte, car à part les classes où on enseigne en roumaine, en hongrois ou en allemand, il y a aussi des classes sportives avec les spécialités : fotball, volley-ball, athlétisme et des classes à englais renforcé et à informatique renforcée.

La bibliothèque de l’école posède 25.132 volumes qui sont mis à la disposition des élèves et des enseignants.

Les élèves de notre école ont obtenu de très bons résultats à diverses disciplines aux concours scolaires, aux concours sportifs et culturels. Ils ont représenté notre école aux concours départamentaux, nationaux et même internationaux.

Il y a dans notre école deux chorales : « Credo » et « Dinamiques », un ansamble folklorique de danses populaires hongroises, un groupe d’instrumentistes de block-flöte. Les membres de la fanfare « Harmonie » sont pour la plupart des élèves de notre école.

Un partenariat éducationnel a été conclu, par un protocole de collaboration, avec l’école « Thököly Imre » de Hajduszoboszló, Hongrie.

Pour les années à venir, la direction et les enseignants de notre école ont en vue de nouveux projects de développement, de sorte que le collège « Traian » devienne une vraie école européene.

 

A short history about The State Gymnasium “Traian”

The State Gymnasium “Traian”, Târnăveni, County Mureş, was founded in the last quarter of the 19th Century and began its activity under the disposition of the Public Instructions Ministery, No. 29926, from the 14th of August, 1888. At the beginning, the two Civilian Schools, for girls and for boys, had the Hungarian language as the teaching language, and although some of the Romanian children attended them, the great majority had to go to Blaj to learn in their native language.

After the 1st of December, 1918, the development of the education in Romanian language started in Târnăveni, as well.

On the 1st of October, 1919 according to the verdict no. 2997 of the Ministry of Justice, the Civilian School and its inventary was taken over by the Romanian State; therefore in the school year 1919-1920 the Gymnasium for Girls “Oltea Doamna” and the Gymnasium for Boys “Andrei Bârseanu “ began their activity. In 1932 we find the two schools under the name of the Co – Educational Gymnasium “Andrei Bârseanu “, with 95 pupils and 4 classrooms.

All over this period the teaching staff of the school together with all the intelectuals had a notable presence and activity in the Cultural Clubs of Târnava Departament of « Astra », working hard and constantly to increase the cultural, economic and medical Knowledge of the Romanian population of the region.

In 1945-46 the Ministry of Education changes the Gymnasium “Andrei Bârseanu “ in the Co-Educational Secondary School “Alexandru Sahia”, with the first graduates in 1949.

In time this one became a famous school, with forms from the 1st to 9th, where each pupil could get a good education.

In 1960 the Secondary School had 19 primary-school classrooms, 13 middle-school classrooms and 8 secondary-school classrooms with a total of 1396 pupils. Because a new building was necessary, it was built in the end and the secondary school classrooms were moved in. In 1960 the school had the name Şcoala Generală no.4, Târnăveni and between 1962 -1972 the Secondary School was re-established, this time as the Secondary School No.2, with the study of both Science and Art Subjects. In 1973 because of the low number of pupils, the school remains just a Middle School for forms from the 1st to 10th.

In 1992 the Ministry of Education approves a new name for the school: The State Gymnasium “Traian”. The school has today 49 classrooms and 1187 pupils, Romanians and Hungarians and the Romanians and Hungarians teaching languages.

In 1988 the school celebrated 100 years of its existence.

Afterwards the educational system with 8 grades was introduced again so, at present our school has 45 forms, from which 33 with Romanian as a teaching language, 12 with Hungarian and in the primary school (the 2nd – the 4th forms) 13 pupils study in German.

The school has been endowed with modern electronic apparatus and computers so an electronic network has been materialized; the Internet has been introduced and a new Informatics laboratory has been set up. This laboratory is used by our pupils and they get knowledge of working on the computer despite the fact that Informatics is not a compulsory subject. Other laboratories (for foreign languages, psychology and logopedics) have been set up in our school. There is also a consulting room and a stomatologic one endowed with modern apparatus.

Our institution takes pride in its specific structure because our gymnasium, besides the three sections (Romanian, Hungarian and German) also has sportive forms (football, athletics and volleyball) and special forms with English and Informatics intensive teaching.

The intuitive materials have been renewed and as concerning the library, it has been endowed with new books, their number rising to 25.132 in 2005, books that can be used both by the pupils and the teachers.

Our school is also proud of the extremely good results obtained by its pupil at different school contests, sportive and cultural. We were represented at county, national and even international level by pupils from all forms and at all subjects.

We have two vocal groups „Credo” and „Dinamic”, a formation of Hungarian folk dance, an instrumental group of block-flőte and the children fanfare „Armonia” is formed mainly by pupils from the Traian Gymnasium.

We have established an educational partnership with „Thököly Imre ” School from Hajduszoboszló, Hungary by signing a collaboration agreement which is functional at present.In the following hears the gymnasium’s management together with its staff will work on new development projects in all fields of activity so that the « Traian »  Gymnasium should become an European school in the true sense of the word.